Disclaimer

บริษัทฯ มีสิทธิโดยชอบในการให้ซึ่งข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ต่อหน่วยงาน ราชการ ศาล หรือองค์กรราชการอื่นใด โดยชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมแต่ประการใด